درمان هموروئید بارداری

هموروئید اغلب در زمان حاملگی بروز می کند با بدتر می شود . فشار جنین به شکم، همچنینن تغییرات هورمونی بدن در زمان حاملگی باعث شل شدن و اتساع رگ ها می شود . این رگ ها هنگام زایمان نیز تحت فشار شدید قرار می گیرند . اما نزد بیشتر زنان هموروئید ناشی از حاملگی اطلاعت بیشتر دربارهدرمان هموروئید بارداری[…]